nyt-net.dk

 
 

 

Korrekt Førstehjælp

Tilbage til førstehjælp

 
                 
 

Den korrekte førstehjælp består af 5 hovedpunkter, der udføres i nævnte rækkefølge:

1   Stands ulykken
2   Giv livreddende førstehjælp
3   Tilkald hjælp
4   Giv almindeligt førstehjælp
5   Giv psykisk førstehjælp

De her ovenfor viste 5 punkter, er de officielle og kendte punkter, men jeg vil nu gerne tilføje to punkter mere, således at den korrekte førstehjælp består af:

1   Dan dig et overblik
2   Stands ulykken
3   Giv livreddende førstehjælp
4   Tilkald hjælp
4a  Afvent redningsmandskab / Politi
5   Giv almindelig førstehjælp
6   Giv psykisk førstehjælp
 
                 
 

Som begrundelse for, at jeg gerne vil udvide "Korrekt Førstehjælp", har jeg her nedenfor uddybet de enkelte punkter, men husk --- at hvis du kommer til andre organisationer, vil disse ikke kunne forstå (det bruges ikke), at du har et par punkter mere.

 
                 
 

1 Dan dig et overblik:

Når du kommer til et ulykkessted, er det meget vigtigt, at du selv standser op og giver dig tid til at danne dig et overblik over situationen, således at du kan handle hurtigt, effektivt og uden at der går panik i dig.

Er du alene og der er flere tilskadekomne, må du prioritere (se prioritering), og først derefter gå i gang med den livreddende førstehjælp.

Er der flere på uheldsstedet, må du fordele arbejdet imellem disse, således at du til stadighed selv har det fulde overblik over situationen.

Husk at sende en efter hjælp – ringe til alarmcentralen (112) – udstille vejvisere og personer der kan advare den øvrige trafik.

 
                 
 

2 Stands ulykken:

Ved enhver ulykke er det vigtigt, at denne ikke får lov til at udvikle sig, det er derfor nødvendigt at få "standset" ulykken.

Generelt kan det siges, at ulykken kan standses, enten ved at fjerne den tilskadekomne fra ulykken, eller ved at fjerne ulykken fra den tilskadekomne.

Hvorledes dette udføres, er beskrevet i de efterfølgende afsnit.

 
                 
 

3. Giv livreddende førstehjælp:

At give den "LIVREDDENDE" førstehjælp, vil sige den førstehjælp der ydes, når en tilskadekommen er i livsfare.
Afgørende for forståelsen af livsfare er viden om hjernens funktion.
Cellerne i hjernen er meget sårbare, og hvis dens livsbetingelser forstyrres (f.eks. ved manglende ilt til hjernen), dør de.
Når nervecellerne dør, ophører hjernefunktionen, og den tilskadekomne dør. 

 Førstehjælperen skal:

Vide hvornår hjernen er udsat for at blive ødelagt.

Kunne de førstehjælpsgreb, der forhindre, at dette sker.

 
                 
 

4. Tilkald hjælp:

A L A R M E R I N G:

Brug telefon/Mobiltelefon  tryk 112  forlang ambulance

Når der er forbindelse, meddel så:

HVOR ulykken er sket: By, vej eller stedangivelse

HVAD der er sket, forklar kort

HVOR MANGE der er kommet til skade

HVORFRA der ringes: opgiv telefon nummer

Ved alarmering er der som ovenfor vist, nogle faste punkter der skal opgives, dette gør det lettere for personalet på alarmcentralen, at rekvirere den rigtige hjælp, hurtigst muligt.
Herudover vil det altid være således, at personalet på alarmcentralen udspørger dig grundigt, d.v.s. at det faktisk er dem der stiller spørgsmål, som du skal besvare bedst muligt.

HUSK !!! Ringer du fra en mobiltelefon, skal du meddele alarmcentralen dette, da det er meget vigtigt for dem at vide, hvorfra (hvilken sendemast) de evt. modtager dit opkald.

Når førstehjælperen er alene på ulykkesstedet:

Der alarmeres først efter, at der er ydet livreddende førstehjælp.

Når der er flere på ulykkesstedet:

Send straks en tilskuer til en telefon for at alarmere.

HUSK!!!  Du skal have en tilbagemelding fra den du beder om at alarmere, så du er helt sikker på at dette er blevet gjort.
Brug også tilskuerne til:

Advarsel til andre trafikanter (i alle retninger)

Hjælper for dig til de tilskadekomne

Holde andre tilskuere væk fra de tilskadekomne

Afmærk og vise redningsmandskab vej

 
                 
 

4a Afvent redningsmandskab / Politi:

Du SKAL blive på uheldsstedet, til redningsmandskabet og eventuelt politiet når frem.

Når disse ankommer skal du:

- Afgive mundtlig rapport til rederne/indsatslederen:

Hvor er de tilskadekomne

Hvor stor er skaden

Hvad du eventuelt har foretaget dig

Udfør derefter de ordre der udgives af redningsmandskabet.

 
                 
 

5 Giv almindelig førstehjælp:

Når du er helt sikker på, at der er ydet livreddende førstehjælp til den/de tilskadekomne og at der er rekvireret hjælp, kan du påbegynde at yde almindelig førstehjælp, som blandt andet kan bestå af:

Understøtte sårede steder

Understøtte brækkede lemmer

Pakke den/de tilskadekomne ind i tæpper eller lignede

Give psykisk førstehjælp (se nedenfor)

 
                 
 

6 Giv psykisk førstehjælp:

Psykisk førstehjælp skal påbegyndes allerede når der ydes livreddende førstehjælp, og der ydes psykisk førstehjælp hele tiden. (Se også afsnittet om psykisk førstehjælp).

At det er vigtigt at der ydes psykisk førstehjælp er bevist mange gange, og der kan reelt ikke gives nogen bestemt retningslinie for, hvorledes den mest effektive psykiske førstehjælp udføres, idet det i mange tilfælde er afhængig af situationen, men fra tidligere erfaringer på ulykkessteder, kan der stilles en række hovedpunkter op, som er gode at følge:

Tal med en rolig og behagelig stemme til den tilskadekomne – pas på at din stemme ikke røber nogen form for "panisk" stemmeføring.

Forsøg at undgå tale om skadens/skadernes omfang på den tilskadekomne eller på andre tilskadekomne, og forsøg ikke at bagatellisere ulykken eller skaderne overfor den/de tilskadekomne, denne/de kan hurtigt mærke/se dette og mister hermed tilliden til dig som førstehjælper.

Lad den/de tilskadekomne selv hjælpe til hvor dette kan lade sig gøre, dette er i sig selv en effektiv psykisk førstehjælp.