nyt-net.dk

 
 

 

Ætsninger

Tilbage til førstehjælp

 
                 
 

Forskellige kemiske stoffer og væsker (syre og baser) virker ætsende, når man får dem på huden og slimhinder, det vil sige at huden ødelægges.

Hvis ætsende midler ikke fjernes, vil ætsningen trænge ned i de dybere lag og fortsætte sin virkning.

Afgørende for ætsningens farlighed er størrelsen og dybden af det område, der er blevet ætset.

Den ødelagte hudoverflade giver stærke smerter, og kan fordampe væske i store mængder som ved forbrænding, hvilket hurtigt kan medfører shock.

Når en person af vanvare kommer til at drikke ætsende væske, kan der opstå ætsninger i mundhulen, spiserør og mavesæk, hvilket som regel medfører livsfarlige læsioner.

 
                 
   

Symptomer.

Huden nedbrydes og opløses.

Der dannes forskellige udseende overflade alt efter, om det er syre (tør ”forbrændt” overflade) eller baser (meget geleagtig overflade).

Shockfarer.

Smerter.

Væsketab.

   
                 
 

Førstehjælp.

Skyl omgående med rigelige mængder vand.

Fjern tøj og fortsæt skylningen.

Bring den tilskadekomne til læge/skade-stue.

Forebyg shock.

Giv psykisk førstehjælp.

Indvendige ætsninger (indtagelse gennem munden)

Giv straks den tilskadekomne rigeligt med vand eller mælk at drikke.

Tilkald hjælp omgående.

Send resten af ætsemidlet eller emballagen som det har været i med.

Forebyg shock.

Giv psykisk førstehjælp.

 
                 
   

VIGTIGT !!!  FREMKALD IKKE OPKASTNINGER
- dette kan forværre ætsningen i halsen og mundhulen (tilbageløbs ætsning)

   
                 
 

Ætsning i øjet.

Ætsning i øjet er meget smertefuldt og den tilskadekomne vil pr. refleks lukke øjet og eventuelt gnide i øjet, hvilket forværre ætsningen.

Førstehjælp.

Skyl omgående med rigelig vand i en ikke for kraftig stråle.

Skyl fra næseroden og udad.

Fortsæt skylningen indtil lægebehandling.

Skyl med vand op under øjelågene fra næseroden og udad, hold øjet åbent med to fingre – det kan være svært.

Giv psykisk førstehjælp.